Poradnik Galaxy Forces New Edition
 
-
| Galaxy Forces NE   |
-

Galaxy Forces New Edition jest gr� MMO z w�tkiem RPG. Gracze po rejestracji posiadaj� w�asn� posta�, kt�r� mog� rozwija� poprzez zdobywanie coraz to wy�szych poziom�w postaci oraz nowego, silniejszego ekwipunku. Do tego przy zdobyciu ka�dego poziomu otrzymuje si� punkty statystyk, kt�re mo�na rozdysponowa� pomi�dzy jedn� z 6 g��wnych filar�w, kt�re zostan� opisane poni�ej. Dodatkowo ka�dy gracz otrzymuje mo�liwo�� za�o�enia w�asnej kolonii na jednej z wielu wybranych planet. Ka�dy gracz mo�e zdecydowa� czy zagra ekonomicznie, powoli zmieniej�c swoj� koloni� w galaktyczn� pot�g� lub agresywnie doj�� do w�adzy buduj�c pot��n� armi�. Poradnik ten ma na celu przybli�enie gry Galaxy Forces New Edition i opisanie jej wszystkich funkcji.

Autorem poradnika jest


Siedzisz z innymi najlepszymi absolwentami szko�y oficerskiej na planecie Mulahay. Wybrano was spo�r�d tysi�cy m�odych rekrut�w kt�rzy zaci�gn�li si� by s�u�y� ludzko�ci. Gwar rozm�w ucich� gdy do Sali wszed� stary oficer i podszed� do m�wnicy. Zacz�� on m�wi� niezwykle monotonnym i pozbawionym jakichkolwiek emocji g�osem:

-Przez ostatnie lata wmawiali wam �e jeste�cie najlepsi, musicie wiedzie�, �e was ok�amywali! Jeste�cie mato�ami i ���todziobami. Owszem dodawa� i kalkulowa� umiecie cho� m�j pies robi to lepiej. Tak czy siak trafili�cie do mnie a ja wam wyt�umacz� jak bardzo �le zrobili wasi nauczyciele nie wyrzucaj�c was na bruk.

W tym momencie jego twarz przybra�a ludzki wyraz. Mo�na by�o z niej wyczycta� czyst� nienawi�� i pogard�.
-Nazywam si� pu�kownik Sharow i przez b�g tylko wie jak d�ugo b�d� pr�bowa� uformowa� z was cokolwiek. Jakie� pytania? - cho� wypowiedzia� to jak pytanie nie czeka� na odpowied�.
-Zaczynamy jutro o 0500. ODMASZEROWAďż˝!

Jego przemowa wbi�a si� we wszystkich jak n��, lecz ty - cho� troche zmartwiony - wreszcie poczu�e�, �e �yjesz. "O tak w ko�cu prawdziwe wyzwanie" - pomy�la�e�.

Wsta�e� o czwartej i jak najszybciej pobieg�e� pod sale wyk�adow�. Stary siedzia� ju� w sali i patrzy� przez uchylone drzwi. Nie odezwa� si� jednak ani s�owem a� do godziny pi�tej. Dopiero wtedy wsta� i zacz�� monolog.
-Chc� �ebym nauczy� was jak si� prowadzi w�asn� kolonie. Nie wiem czy takie mato�y jak wy sobie z tym poradz�, ale za to mi p�ac�, wi�c musimy spr�bowa�. Przed wami stoi standardowy komputer z oprogramowaniem s�u��cym do zarz�dzania koloni�. W��czcie go, pierwszy i ostatni raz wyt�umacz� wam jak to si� robi... Po za�adowaniu si� oprogramowania ka�dy z was musi za�o�y� swoje prywatne konto. Ehh... mato�y jedne, pewnie nie wiecie jak? Do tego w�a�nie s�u�y zak�adka Rejestracja. Spojrzcie na �cian�, przygotowa�em dla was rzut okna z rejestracj�, bo pewnie zaraz b�d� setki pyta�: "Co? Jak? Gdzie? Kiedy? Po co? i Dlaczego" Nie mam ochoty odpowiada� ka�demu z osobna wi�c patrze� i s�ucha�! Potraficie robi� a� dwie rzeczy naraz p��g��wki?!

Register

-Jak wida� musicie tutaj poda� swoje podstawowe dane �eby�my wiedzieli kogo wyrzucamy. Po pierwsze - wybieracie sw�j Login, czyli nazw� pod jak� b�dziecie rozpoznawani w grze. Niech tylko u kogo� zobacz� sprzeczny z og�lnie przyj�tymi normami login to zabije! To samo tyczy si� u�ywania nazw kojarz�cych si� z nasz� szanowan� i wielce powa�an� Administracj�.

-Dalej musicie wybra� swoje has�o... Ustalcie je na tyle silne �eby nikt inny nie m�g� dosta� si� na wasze konto, ale nie przesadzajcie bo znaj�c was, pewnie po�owa zaraz nie b�dzie pami�ta�a swojego has�a.

-Kolejnym krokiem jest wpisanie swojego adresu E-mail i nie obchodzi mnie, �e go nie macie! Jest to jedyny spos�b na odzyskanie konta je�eli zapomnicie swojego has�a, albo kto� niepowo�any je pozna.

-W nast�pnym etapie mo�ecie wybra� j�zyk w jakim chcecie mie� interfejs gry, doprawdy, administratorzy s� dla was zbyt �askawi...

-Kiedy ju� wybierzecie j�zyk mo�ecie poda� o sobie dodatkowe informacje, od kogo dowiedzieli�cie si� o nas (tylko nie wpisujcie swojej mamy!), mo�ecie poda� swoj numer GG, oraz stron� domow�.

-Do zako�czenia rejestracji zosta� tylko jeden krok musicie potwierdzi� przeczytanie i zaakceptowanie regulaminu. Niech tylko kt�ry� spr�buje nie przeczyta�! Pami�tajcie, �e jest to waszym obowi�zkiem i je�eli go nie chcecie przeczyta�, albo si� nie zgadzacie skaczcie przez okno zanim sam was wykopie! Je�eli macie chocia� par� szarych kom�rek na krzy� to po klikni�ciu "Rejestracja" powinno wam si� pokaza� okienko z potwierdzeniem:

Register


-Uff.. jako� przez to przebrneli�my - odezwa� si� pu�kownik - teraz ju� nie b�dzie �atwej do przyj�cia papki - przerwa� i napi� si� z bidonu krzywi�c si� przy tym niemi�osiernie - wi�c je�eli kto� mia� problemy z tym etapem niech sobie odpu�ci, bo si� nie nadaje do tej roboty. Mo�e przy kopaniu row�w go przyjmn�...

Rozejrza� si� z nadziej�, ale nikt nie wsta� ze swojego miejsca, wi�c zacz�� m�wi� tym samym znudzonym g�osem co przed chwil�.
-Wejd�cie w zak�adk� Login s�u�y ona jak ju� niekt�rzy z was si� pewnie domy�laj� do zalogowania si� na swoje konto. Nie jest to skomplikowane, ale sp�jrzcie na przygotowany rzut:

Logowanie


-Musicie tutaj poda� dwie rzeczy. W pierwszej rubryczce wpisujecie wasz Login, oczywi�cie ten, kt�ry wybrali�cie przy rejestracji.
W drugiej musicie wpisa� swoje has�o.
Pami�tajcie, �e wielko�� liter przy loginie nie ma znaczenia, a przy ha�le ma znaczenie! Zrozumieli? No to na co czekacie?! Logowa� si�!

-Po waszej lewej stronie widzicie menu z dzia�ami niezb�dnymi do zarz�dzania swoj� koloni� i postaci�. Jak ju� pewnie bystrzejsze potoczki z �ajnem zauwa�y�y mamy tam pi�� dzia��w zawieraj�cych zestawienie funkcji o podobnej tematyce.
Tak wi�c zaczniemy od pierwszego dzia�u. Sp�jrzcie na �cian�, macie tam kolejny rzut �eby�cie zrozumieli:

Dzial 1


-Czytaj�c od g�ry macie tam najpierw zak�adk� Sterowanie:

Sterowanie


-Nad samym oknem "Sterowanie" macie jeszcze mniejsze okienko "Og�oszenia". B�d� tam si� pojawia�y wszystkie wa�ne og�oszenia od dobrotliwie nam panuj�cych Administrator�w. Po klikni�ciu w temat danego og�oszenia mo�ecie przeczyta� ca�o��. Chyba zrozumia�e? Dalej... Okno "Sterowanie" podzielone jest dodatkowo na 3 dzia�y. Pierwszy z nich dotyczy waszej postaci. Mo�ecie tam sprawdzi� swoj� nazw� (na wypadek gdyby�cie zapomnieli co jest bardzo prawdopodobne), grup� do kt�rej nale�ycie (inaczej Klan), widzicie te� sw�j poziom, swoje do�wiadczenie i ilo�� do�wiadczenia potrzebnego na nast�pny poziom, ale nie przejmujcie si� tym za bardzo. Wi�kszo�� z was jest za g�upia �eby wyj�� z 10 poziomu. Widzicie te� ilo�� zdobytych przez was punkt�w, wasz� reputacje w kolonii oraz statystyki.

W kolejnym dziale widzicie statystyki planety na kt�rej si� aktualnie znajdujecie. Specjalnie dla takich p��g��wk�w jak wy wielko�� planety okre�la si� w bardzo prostej skali: ma�a, �rednia, du�a, ogromna. Dzi�ki temu nawet wy zrozumiecie. Dalej... widzicie jak du�a cz��� planety zosta�a ju� zbadana przez inne osoby. Kolejn� rzecz� w tym dziale jest informacja o grawitacji. Wszyscy chyba wiedz� co to jest? Ca�e szcz��cie - powiedzia� na widok potakuj�cych g��w - okre�la ona ile punkt�w akcji [MP] potrzebujecie na oderwanie waszych bezwarto�ciowych ty�k�w od planety.

W ostatnim dziale widzicie instytucje dost�pne na tej planecie. Je�eli nie wiecie co mo�ecie zasta� w danej instytucji to kliknijcie na obrazek - pojawi wam si� jej opis.

Uff... jak wy mnie m�czycie... T�umaczy� wam ci�gle oczywiste rzeczy. No trudno, kto� musi si� zaj�� mi�czakami...

Spojrzcie teraz na drug� zak�adk� w waszym menu, jest to Wyposa�enie. Ka�dy �rednio inteligentny szympans od razu wie do czego ona s�u�y, ale wam wyt�umacze. Sp�jrzcie na kolejny rzut:

Wyposa�enie


W pierwszym dziale tego okna znowu mo�ecie sprawdzi� swoje statystyki, ��cznie z zadawanymi obra�eniami i innymi zb�dnymi dla was informacjami.
Ni�ej widzicie przedmiotu, kt�re aktualnie macie za�o�one. Jeszcze ni�ej mo�ecie zobaczy� statek, kt�rym aktualnie latacie oraz przedmioty, w waszym plecaku.
Z tego dzia�u mo�ecie te� przekaza� zb�dne wam przemdioty innym u�ytkownikom. Bo�e... jakie z Was p��g��wki... Dobra, t�umacze dalej.

W kolejnej zak�adce - Wiadomo�ci - znajdziecie wszystkie listy do was pisane. Korzystaj�c z tej zak�adki mo�ecie r�wnie� wys�a� do mamusi wiadomo�� jak to wam �le i jaki niemi�y jest oficer szkoleniowy.

Patrz�c jeszcze ni�ej znajdziecie zak�adk� Og�oszenia. To w�a�nie tutaj znajdziecie wszystkie og�oszenia od innych zarz�dc�w, kt�rzy nie maj� co robi�, czy ci�gle maj� jakie� problemy.

Dalej jest zak�adka Targowisko mo�ecie tam wystawi� kt�ry� ze zb�dnych wam przedmiot�w za surowce lub kredyty. Sp�jrzcie na nowy rzut:

Targowisko


�eby odszuka� interesuj�cy was przedmiot mo�ecie u�y� jednego z wielu dost�pnych filtr�w. Wystarczy, �e wybierzecie. Nie ka�cie mi tego t�umaczy�!
Dalej macie linki do:
  • Sprzedaďż˝y przemdiotďż˝w - to chyba jasne... kliknijcie tam jeďż˝eli chcecie wystawiďż˝ swďż˝j przedmiot;
  • Magazynďż˝w - to wďż˝aďż˝nie tam trafiajďż˝ surowce od graczy jeďż˝eli uda siďż˝ wam coďż˝ sprzedaďż˝;
  • Zasad - oczywiďż˝cie macie tam wszystkie przepisy obowiďż˝zujďż˝ce na targowisku.

Dodatkowo, musicie pami�ta�, �e mo�ecie wystawi� tylko ograniczon� ilo�� przedmiot�w jest ona obliczana za pomoc� wzoru:

1+(lvl postaci/5)


Pewnie nie zrozumieli�cie pata�achy?! Chodzi o to �e zaczynacie od maksymalnie jednego przedmiotu na targowisku i co 5 poziom�w postaci otrzymujecie dodatkowe miejsce. Jasne!?

Ni�ej w menu macie zak�adk� Wszech�wiat. To wasze okno na �wiat - mam nadziej�, �e chocia� kilku przez nie wypadnie...

Je�eli kto� b�dzie na tyle g�upi, �eby rozpatrzy� wasze podanie do klanu to pojawi wam si� tutaj kolejna zak�adka - Klan - b�dziecie tam widzieli informacje o samym klanie oraz jego cz�onkach, ale o tym przy innej okazji.

Najwa�niejsz�, ALE TO NAJWA�NIEJSZ� zak�adk� w tym dziale jest zak�adka Dotacja pomimo tego, �e za posiadanie kolonii nie musicie nic p�aci� kto� musi op�aci� wasze oprogramowanie do zarz�dzania koloni� oraz rzesz� szkoleniowc�w do m�czenia si� z takimi bezm�zgami jak wy. Ludzko�� jest najwa�niejsza, wi�c nie b�d�cie egocentryczni i wspom��cie federacje, a b�dzie jeszcze lepiej. Administratorzy wam na pewno to wynagrodz�!

Kaszel, kt�ry nasta� po tej kwesti trawa� dobre kilka minut i dopiero kolejny �yk z termosu go opanowa�.

-O czym to ja? - a... o dzia�ach. Drugi dzia� zawiera na razie tylko zak�adk� Kolonia jak ju� mato�y dacie rade to po za�o�eniu kolonii b�dziecie mieli dodatkowe 2 zak�adki. Dobra niech strac� zak�ada� kolonie! Jakby kt�ry� z was g�upk�w nie ogarn�� to wasze matki uwa�aj� was za ludzi, wi�c wybierzcie t� ras�, cho� ja nie jestem przekonany czy na to zas�ugujecie. Nazwijcie j� jako� mam to gdzie�, wybierzcie te� odpowiedni� dla siebie planet�. Teraz pojawi�y wam si� dodatkowe 2 mo�liwo�ci klikni�cia w tym dziale:

2 Dziaďż˝


  • W zakďż˝adce Kolonia widzicie zestawienie swojej kolonii.

  • Dalej w Konstrukcje moďż˝ecie zobaczyďż˝ wszystkie wybudowane przez was budynki razem z ich parametrami.

  • W ostatniej zakďż˝adce z tego dziaďż˝u czyli Jednostki bďż˝dziecie widzieli wszystkie wyprodukowane przez was statki razem z ich si�� i zuďż˝ywanym przez nie paliwem.


-NIE MA PYTAďż˝?
Na pocz�tku pr�bowa� nie zdenerwowa� si� zobaczywszy r�k� wzniesion� w g�r�, ale nie wytrzyma�:
-CZEGO DURNA KREATURO NIE ROZUMIESZ?! - wydar� si� pluj�c na pierwszy rz�d student�w.
R�k� podnios�a m�oda kadetka, dr��cym g�osem zada�a pytanie kt�re mia�o by� jej ostatnim zadanym w tej sali:
-A co je�li si� pomylimy i b�dziemy chcieli na nowo za�o�y� kolonie?
Jego wzrok zasnu�a bia�a mg�a, by� tak w�ciek�y �eledwo nad sob� panowa�:
-Wejd� w kolonie kapu�ciany �bie, wybierz opu�� kolonie, zatwierd�, a potem wyjd� z tych zaj�� i nigdy nie wracaj. WON!

Wsta� z krzes�a i wolnym krokiem przeszed� si� po sali.
-Trzeci dziaďż˝...

3 Dziaďż˝ Menu


...zawiera zak�adki pozwalaj�ce wam na wys�anie ekspedycji badaj�cej planet� lub przestrze� kosmiczn�. Do tego s�u�y wiersz Wyprawa.
W zak�adkach Budowa i Produkcja mo�ecie zleci� postawienie nowych budynk�w oraz wyprodukowanie robot�w i statk�w. Dodam, �e przed rozpocz�ciem wydobywania surowc�w musicie znale�� odpowiednie �r�d�a na wyprawach. Inaczej nic nie wydob�dziecie, czy to jasne?

-W p��niejszym czasie b�dziecie mogli w tym dziale odkrywa� nowe technologie (zak�adka Badania) oraz zarz�dza� swoj� armi� (zak�adka Armia) - w tym momencie pu�kownika nawiedzi� niekontrolowany �miech, kt�ry trwa� dobr� minut� - to by�o zabawne, dawno si� tak nie u�mia�em...

-Wracaj�c do tematu, w czwartym dziale

4 Dziaďż˝ menu


mo�ecie wyszuka� innych podobnych do was mato��w (zak�adka Szukaj), klikaj�c w wiersz Wyniki mo�ecie sprawdzi� jak �a�o�nie wygl�da wasza kolonia przy innych.
W ostatniej zak�adce tego dzia�u - Profil - mo�ecie sprawdzi� informacje o sobie i w razie potrzeby je zmieni�, mo�ecie te� dostosowa� oprogramowanie do w�asnego "widzi mi si�". Sp�jrzcie t�paki na �cian�, zobaczycie rzut, bo pewnie inaczej tego nie pojmiecie:

Profil


-Mo�ecie tutaj zmienia� swoje has�o i adres e-mail.
Dalej... mo�ecie wybra� j�zyk oprogramowania waszego komputera oraz jego styl.
Jeszcze ni�ej mo�ecie wpisa� sw�j numer Gadu-Gadu oraz poda� adres strony internetowej.
Pod tym macie liste funkcji, kt�re mo�ecie w��czy� b�d� te� wy��czy�. Wyb�r nale�y do was.

Na samym dole jest przycisk, kt�rego musicie u�y� jak ju� w ko�cu zrozumiecie, �e ta robota nie jest dla was i �e si� do niej nie nadajecie.
Stary pu�kownik odczeka� d�u�sz� chwil�, ku jego niezadowoleniu nikt z przycisku nie skorzysta�.

-Wci�� tu jeste�cie? OK, dobra trudno. Za pomoc� pi�tego dzia�u mo�ecie dosta� si� do strony g��wnej, forum lub te� mo�ecie si� wylogowa� z gry. Zawsze to r�bcie gdy ko�czycie!

-U g�ry na belce macie do wgl�du posiadane przez wasz� koloni� surowce, od lewej jest to: Energia [E], Metal [M], Uran [U], Jedzenie [F], Kryszta�y [C] oraz Kredyty [!].
W prawym, g�rnym rogu jest najwa�niejsza dla was rzecz. Wska�nik czasu. Czas jest waszym najwi�kszym przyjacielem, ale mo�e si� te� okaza� zab�jczym wrogiem. Na podj�cie ka�dej decyzji macie r�wno pi�� minut i ani sekundy d�u�ej, nikogo nie obchodzi czy byli�cie akurat w toalecie czy mo�e u babuni na obiadku. Po tym czasie rozpoczyna si� nowa tura waszych nieudolnych rz�d�w.


Wszyscy zrozumieli? No... mo�e jeszcze b�d� z was ludzie - powiedzia� oficer gdy zobaczy� potakuj�ce oblicza i pierwszy raz w tym dniu si� u�miechn��.

Trwa�o to jednak tylko chwil�...
-Dobra, widz�, �e wasze m�zgownice wi�cej ju� dzisiaj nie pomieszcz�. Jutro o tej samej porze. ZEJ�� MI Z OCZU!

Powr�t >>